The Sun that block the heaven.
Rukia and Ichigo


1 2 3 4 5 »Bankai, Kamishini No Yari.


2 years ago · 195 notes · I think you should reblog
originally by: tsuukun · reblog from: ti0-gus


2 years ago · 78 notes · I think you should reblog
originally by: mrscinnamon · reblog from: dalilac

Body parts appreciation post: Kuchiki Rukia


2 years ago · 188 notes · I think you should reblog
originally by: ansfair · reblog from: kanekitoukas


2 years ago · 158 notes · I think you should reblog
originally by: chukapi · reblog from: thegotei13